Условия за ползване на онлайн магазин Bolf.bg

Общи условия за ползване на онлайн магазин Bolf.bg от 17.04.2019

I. Дефиниции

 • Понятията, употребени в Общите условия означават:
 • 1.1 Клиент - физическо лице, юридическо лице или организационна единица, която не е юридическо лице, на която разпоредбите признават правоспособност и която прави Поръчки в Магазина;
 • 1.2 Граждански кодекс на Република Полша- Законът от 23 април 1964 г. ДВ на Полша от 2018 г., т. 1025 с изм. (Dz.U. z 2018 r. poz.1025 z późn. zm.);
 • 1.3 Общи условия за ползване – настоящите Общи условия за предоставяне на електронни услуги като част от онлайн магазина Bolf.bg;
 • 1.4 Онлайн магазин (Магазин) - уебсайт, достъпен на www.bolf.bg, чрез който Клиентът може да прави поръчки;
 • 1.5 Стоки - продукти, представени в Онлайн магазина;
 • 1.6 Договор за покупко-продажба - договор за покупко-продажба на Стоки по смисъла на Гражданския кодекс, сключен между Bolf ООД, КД и Клиента, сключван чрез уебсайта на Магазина с цел покупко-продажби по интернет и предоставяне на услуги по електронен път;
 • 1.7Закон за правата на потребителите - Закон от 30 май 2014 г. ДВ на Полша от 2019 г., т. 134 (Dz.U. z 2019 r. poz. 134);
 • 1.8 Законът за предоставяне на електронни услуги - Закон от 18 юли 2002 г. относно предоставянето на услуги по електронен път, ДВ. на Полша от 2019 г., т. 123 (Dz. U. z 2019 r. Poz. 123);
 • 1.9 Поръчка - волеизявление на Клиента, насочено директно към сключване на Договор за покупко-продажба, определящо най-вече видът и броят на стоките;
 • 1.10 Потребител - физическо лице, извършващо правна сделка, която не е пряко свързана с неговата търговска или професионална дейност.

II. Общи разпоредби

 • 2.1 Настоящите Общи условия определят правилата за използване на Онлайн магазина достъпен на уебсайт www.bolf.bg и правилата за използване на услуги, предназначени за Клиентите на Магазина;
 • 2.2 Настоящите Общи условия са условията, посочени в чл. 8 от Закона за предоставяне на електронни услуги, ДВ. на Полша от 2002 г., бр.144, т. 1204 (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204);
 • 2.3 Онлайн Магазинът Bolf.bg, достъпен на www.bolf.bg е управляван от "BOLF ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ“ КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО със седалище в Zielona Góra, Полша, вписано под номер 0000529285 до Регистъра на предприемачите на Националния съдебен регистър, воден от Районния Съд в Zielona Góra, Полша – Търговски отдел VIII на Националния съдебен регистър, NIP (Данъчен идентификационен номер): PL9291861928, REGON (Идентификационен номер в Националния бизнес регистър, полски БУЛСТАТ): 360003583, адрес: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, наричан по-нататък Bolf ООД КД или Продавач;
  Данни за връзка:
  Bolf Sp. z o.o. Sp.k.
  ul Kożuchowska 32
  65-364 Zielona Góra
  NIP: PL9291861928
  REGON: 360003583
  Въпросите относно поръчките могат да бъдат отправяни на имейл shop@bolf.bg или на тел: +359 894 569 634 (такса според ценовата листа на съответния мобилен оператор).
  Въпроси, свързани със замяна, връщане и рекламации, могат да бъдат отправяни на имейл shop@bolf.bg или на тел: +359 894 569 634 (такса според ценовата листа на съответния мобилен оператор).
 • 2.4 Настоящите Общи условия уточняват по-специално
  • a. правилата за регистриране и използване на акаунт в Онлайн магазина;
  • б. условията и правилата за правене на поръчки в Онлайн магазина;
 • 2.5Използването на Онлайн магазина изисква крайните устройства и телеинформационната система, които ползва Клиентът, да отговарят на следните минимални технически изисквания:
  • a. Интернет браузъри по избор: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari.
  • б. минимална разделителна способност на екрана 1024x768
  • c. Java Script
 • 2.6 За да използва онлайн магазина, Клиентът трябва да има достъп до компютър или устройство с достъп до интернет;
 • 2.7 В съответствие с приложимото право, Bolf ООД КД управляващ онлайн магазина Bolf.bg си запазва правото да ограничи предоставянето на услуги чрез Онлайн Магазина за лица, които са под 18-годишна възраст. В този случай потенциалните Клиенти ще бъдат уведомени за горното;
 • 2.8 Клиентите могат да получат достъп до Общите условията за ползване по всяко време чрез връзката, която се намира на началната страница на www.bolf.bg и да я изтеглят и отпечатат;
 • 2.9 Информациите за стоките, предоставени в уебстраниците на Магазина, по-специално описанията, техническите и функционални параметри и цените, представляват покана за сключване на договор по смисъла на чл. 71 от Гражданския кодекс на Република Полша;
 • 2.10 Стоките, представени в Онлайн магазина като детско облекло, са предназначени за деца от 3 годишна възраст и трябва да се използват под надзора на възрастен;

III. Правила за ползване на Онлайн магазина

 • 3.1 Клиентът има възможност да купува в Магазина, регистрирайки свой Клиентски акаунт или без регистрация;
 • 3.2 Регистрацията се извършва чрез попълване и одобрение на регистрационния формуляр, достъпен на една от уебстраниците на Магазина;
  • 3.2.1 При регистриране на акаунт, Клиентът получава достъп до историята на своите покупки и постоянен достъп до личните си данни както и възможност самостоятелно да ги редактира за периода, в който администраторът има право да ги обработва във връзка със задълженията, произтичащи от правилата за документиране на покупко-продажби. В допълнение, Клиентският акаунт улеснява връщането или рекламацията на закупените продукти.
  • 3.2.2 Регистрираният Клиентски акаунт, при липса на активност, се изтрива 5 години след последната покупка.
  • 3.2.3 В срок от 30 дни преди деактивирането на акаунта, Клиентът ще получи информация за изтичането на периода му на валидност и за възможността да го запази като даде допълнително съгласие за удължаване на валидността му. Удължаването на валидността на Клиентсткия акаунт е безплатно, необходимо е единствено съгласие за обработка на личните данни. Съгласието за обработка на лични данни с цел запазване на Клиентския акаунт е доброволно, но необходимо и може да бъде отменено по всяко време.
  • 3.2.4 Клиентът може по всяко време да се обърне към администратора с молба за премахване на своя акаунт, изпращайки имейл на admin@bolf.com
 • 3.3 В случай на покупки без регистрация, Клиентът получава съобщение с потвърждение на поръчката, с потребителско име и парола, които позволят да се създаде Клиентски акаунт, дори на етап финализиране на поръчката, с цел напр. да се следи нейната реализацията, да се промени адреса на получаване на пратката или за връщане и рекламация на продукти.
  Условието за регистрация е приемането на Обшите условия и попълването на личните данни, отбелязани със звездичка, като задължителни. По време на регистрация Клиентът може доброволно да предостави датата си на раждане, която в случай на съгласие за получаване на бюлетин, в съответствие с точка. 3.8 от Общите условия, се използва изключително за изпращане на специална персонализирана оферта по повод Рожден Ден;
 • 3.4 Administratorem bazy danych klientów Sklepu jest Bolf Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Zielonej Górze na ul. Kożuchowskiej 32;
 • 3.5 За да бъде изпълнен договора за покупко-продажба, както регистрираните, така и нерегистрираните Клиенти трябва да дадат съгласие за обработка на предоставените лични данни. В случай на нерегистрирани Клиенти, изразеното съгласие включва обработване на данни с цел реализиране на поръчки, включително възлагането им за обработка на други субекти, с които администраторът на данни е сключил договор, до степента, необходима за изпълнение на договора, а в случай на регистрирани клиенти, съгласието се дава допълнително за управление на клиентския профил (акаунт). Даването на съгласие за обработване на лични данни е доброволно, но е необходимо, за да се изпълни поръчката. Непредоставянето на данни или несъгласието за обработка на данни може да попречи на предоставянето на услуги от Bolf ООД КД;
  Личните данни на клиентите се обработват въз основа на чл. 6 ал. 1 буква б) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физически лица при обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО, т.е. с цел изпълнение на договора за покупко-продажба при условията, посочени в настоящия регламент, и с цел да се предприемат действия по искане на лицето, за което се отнасят данните, преди сключване на договора за периода, необходим за спазването му в съответствие с регламентите и за по-късен период, в рамките на времето, необходимо за постигане на целите, предвидени в общо приложимите разпоредби на закона.
  Личните данни на клиентите се съхраняват за периода, необходим за изпълнение на поръчката при условията, определени в Общите условия, със спазване на сроковете, произтичащи от изпълнението на законовите задължения на администратора в областта на онлайн продажбите. Предоставянето на лични данни е доброволно, но е необходимо за изпълнението на договора за покупко-продажба. Невъвеждането на данни ще попречи на реализирането на поръчката. Лични данни, до степен, необходима за предоставяне на услугата, могат да бъдат предадени на субекти, оказващи на администратора подкрепа на принципа на възложени услуги, в съответствие със сключени споразумения за поверяване на обработката на данни и на органи, упълномощени съгласно приложимите разпоредби.
  При даване на отделно съгласие от страна на Купувача, дадените лични данни могат да бъдат използвани за други цели до степента, посочена в съдържанието на съгласието;
 • 3.6 Клиентът по време на поръчването или по-късно може да даде съгласие чрез маркиране на съответното квадратче за получаване на имейл бюлетин или/и sms бюлетин. Даването на горното съгласие е равносилно на съгласие за обработка на личните данни от Bolf ООД, КД с цел осъществяване на директен маркетинг на собствени продукти и изпращане на предоставения имейл адрес и/или на телефонен номер и/или по електронен път и/или на крайни телеинформационни устройства търговска информация, посочена в Закона от 18 юли 2002 г. относно предоставянето на електронни услуги, произхождаща от Bolf ООД КД със седалище в Zielona Góra. Даденото съгласие е доброволно и може да бъде отменено по всяко време. Отписване от имейл и SMS бюлетин
 • 3.7 Przy wyrażeniu odrębnej zgody przez Kupującego podane dane osobowe mogą zostać wykorzystane, w innym celu w zakresie wskazanym w treści wyrażonej zgody;
 • 3.8 Клиентът по време на регистрацията или по-късно, чрез маркиране на съответното квадратче с отметка, може да даде съгласие за получаване на имейл бюлетин или / и SMS бюлетин. Даването на горепосоченото съгласие е равносилно на съгласието за обработката на лични данни от Bolf ООД КД с цел осъществяване на директен маркетинг на собствени продукти и изпращане на предоставения имейл адрес и/или на телефонен номер по електронен път и/или на крайни телеинформационни устройства търговска информация, посочена в Закона от 18 юли 2002 г. относно предоставянето на електронни услуги, произхождаща от Bolf ООД КД със седалище в Zielona Góra. Даденото съгласие е доброволно и може да бъде отменено по всяко време. Отписване от имейл и SMS бюлетин;
 • 3.9 Клиентът, попълвайки платежния формуляр за поръчаните продукти, може допълнително да даде съгласието си, като постави отметка в съответното поле, [ ] за:
  • a. обработка на лични данни, т.е. на имейл от Bolf ООД КД със седалище в Zielona Góra (улица Kożuchowska 32), с цел попълване на анкета с мнение за закупения продукт / за извършената транзакция в магазина Bolf.bg и публикуване на сайта на Магазина. Горепосоченото съгласие е доброволно и може да бъде отменено по всяко време в подробна информация за поръчката;
  • б. за предаване на лични данни, включително имейл и информация за извършената покупка / транзакция в магазина Bolf.bg на следните субекти:
   • Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c, 50823 Kolonia, Niemcy, Rejestr Handlowy (HRB) 32735, NIP-UE: DE 812 947 877
   • Ceneo.pl sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000634928, NIP: 525-26-74-781, REGON 365338986
   • Grupa Okazje Sp. z o.o., Al. Tadeusza Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź, KRS: 0000513788, NIP: 725 207 12 27, REGON: 101681944
   • VSC Sp. z o.o. sp.k., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, KRS 0000463736, NIP 899-255-54-48, REGON 020203207
   • Spółka Skąpiec.pl sp. z o.o., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław, KRS 0000412961, NIP 8971781582, REGON 021834370
   • Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa, 50-381 Wrocław, KRS: 0000420780, NIP: 5272677009, REGON: 146127300
   • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
 • с цел получаване на мнение за закупения продукт и/или Магазин и публикуването му на сайтовете на посочените субекти. Горепосоченото съгласие е доброволно и може да бъде отменено по всяко време чрез изпращане на съобщение до admin@bolf.com.
 • 3.10 Клиентите, които са регистрирали Клиентски акаунт имат постоянен достъп до личните си данни и възможност да ги редактират, влизайки в профила си на уебсайта www.bolf.bg. Независимо от това дали има акаунт, всеки клиент има право да изисква достъп до предоставената от него информация, представляваща лични данни, има право да ги коригира, да ги изтрива или да ограничава обработката им, да възрази срещу обработката на лични данни и право да прехвърля данните. Купувачът също има право да оттегли съгласието си по всяко време, без това да засегне законосъобразността на обработването, което е направено въз основа на съгласие преди оттеглянето му и правото да подаде жалба до надзорния орган. Възможността да упражнява правата си зависи принципно от правното основание, на което се базира конкретната обработка. За да бъдат приложени горепосочените права, е достатъчно да се свържеш с администратора admin@bolf.com
 • 3.11 Bolf ООД КД може да лиши Клиента от правото да ползва Онлайн Магазина, както и да ограничи достъпа му до някои или до всички ресурси на Онлайн магазина с незабавно действие, ако Клиентът наруши Общите условия, особено когато Клиентът:
  • a. предостави по време на регистрацията в Онлайн магазина, неверни данни, неточни или остарели, подвеждащи или нарушаващи правата на трети лица;
  • б. е нарушил личните права на трети лица чрез Онлайн магазина, по-специално личните права на други клиенти на Онлайн магазина;
  • в. е направил нещо, което бъде признато от Bolf ООД КД за поведение, несъвместимо с разпоредбите на закона или общите правила за използване на интернет или вредни за доброто име на Bolf ООД КД
 • 3.12 Лице, което е било лишено от правото да използва Онлайн магазина, не може да се пререгистрира без предварителното съгласие на Bolf ООД КД.
 • 3.13 Клиентът се задължава по-специално да:
  • a. не изпраща и да не предава съдържание, забранено от закона, например съдържание, което насърчава насилие, което е клеветническo или нарушава личните права и други права на трети лица;
  • б. използва Онлайн магазина по начин, който не пречи на функционирането му, по-специално чрез употребата на определени софтуерни програми или оборудване;
  • в. не предприема действия като: изпращане или публикуване на нежелана търговска информация (спам) в Онлайн магазина;
  • г. използва Онлайн магазина по необременителен начин за други клиенти и за Bolf ООД КД;
  • д. да използва всяко съдържание, публикувано в Онлайн магазина, само за лична употреба;
  • е. използва Онлайн магазина по начин, който е в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство в Република Полша, разпоредбите на Общите условия, както и общите правила за използване на интернет;
 • 3.14 Приемането на Условията е равносилно с даване на съгласие за получаване на фактури в електронна форма, изисквани от разпоредбите на Закона на Р Полша от 11 март 2004 г. относно данъка върху стоките и услугите. (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535)
 • 3.15 В раздел Контакт са данните за връзка със служител за защита на данните, който контролира сигурността на личните данни, обработвани от Bolf ООД КД. Ако откриеш евентуално нарушение на правата Ти, препоръчваме, свържи се с нас. От съображения за безопасност за данните на нашите Клиенти, всички сведения ще бъдат незабавно проверени, за да се гарантира най-високо ниво на защита на обработваните данни.
 • 3.16 Информацията относно обработката на данни по автоматичен начин от уебсайта www.bolf.bg е включена в Политиката за поверителност.

IV. Процедура по сключване на договор за покупко-продажба и реализиране на поръчката

 • 4.1 За да се сключи договор за покупко-продажба чрез Онлайн магазина, е необходимо да се влезе в сайта www.bolf.bg, да се избере продукт, неговата марка, цвят и размер; да се извършат следващите технически действия, базирани на съобщенията, които се показват на клиента, и информацията, достъпна на сайта.
 • 4.2Изборът на поръчваните от Клиента Стоки се извършва чрез добавянето им в кошницата;
 • 4.3 По време на правенето на Поръчката - до натискане на бутона "Поръчвам" - Клиентът има възможност да променя въведените данни и избраните Стоки. За тази цел трябва да се следват съобщенията, показвани на Клиента, и информацията, достъпна на сайта;
 • 4.4 След като Клиентът на Онлайн Магазина въведе всички необходими данни, ще се покаже резюме на поръчката. То ще съдържа информация за:
  • a. предмета на поръчката,
  • б. единичната и обща цена на поръчваните продукти както и за цената на доставката,
  • в. избрания начин на плащане,,
  • г. избрания метод на доставка,
  • д. времето за доставка.
 • 4.5 За да се изпрати Поръчка, е необходимо да се приеме съдържанието на Общите условия за ползване, да се предоставят личните данни, отбелязани като задължителни и да се натисне бутона "Поръчвам и плащам";
 • 4.6 Ако Клиентът е дал съгласието си, за което става въпрос в т. 3.9 буква а., в рамките на 14 дни от момента на поръчване, на посочения в поръчката имейл адрес, ще получи информация, съдържаща молба за написване на мнение за закупения продукт и/или извършената транзакция в Магазина Bolf.bg, което може да бъде публикувано на уебсайта на Bolf.bg;
 • 4.7 Ако Клиентът е дал съгласието си, посочено в т 3.9 буква б, уебсайтове:
  • Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c, 50823 Kolonia, Германия, Търговски регистър (HRB) 32735, DE 812 947 877
  • Ceneo.pl sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, номер от Националния съдебен регистър (KRS номер): 0000634928, Данъчен идентификационен номер: 525-26-74-781, REGON номер (номер в Централния списък на икономическите дейности): 365338986
  • Grupa Okazje Sp. z o.o., Al. Tadeusza Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź, KRS номер: 0000513788, Данъчен идентификационен номер: 725 207 12 27, REGON номер: 101681944
  • VSC Sp. z o.o. sp.k., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, KRS номер: 0000463736, Данъчен идентификационен номер 899-255-54-48, REGON номер: 020203207
  • Spółka Skąpiec.pl sp. z o.o., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław, KRS номер: 0000412961, Данъчен идентификационен номер: 8971781582, REGON номер: 021834370
  • Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa, 50-381 Wrocław, KRS номер: 0000420780, Данъчен идентификационен номер: 5272677009, REGON номер: 146127300
  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
  ще имат право да се свържат с Клиента чрез посочения в поръчката имейл адрес с молба за мнение относно закупения продукт чрез попълване на анкета. Получени по този начин мнения за продукти, услуги, лица, продаващи или предоставящи услуги, предоставят на други купувачи ценна информация за качеството на продуктите и услугите в онлайн магазините.
 • 4.8 Поръчката на Клиента представлява волеизявление за сключване на Договор за покупко-продажба с Bolf ООД КД, в съответствие с Общите условия за ползване;
 • 4.9 Договорът за покупко-продажба се сключва на български език, в съответствие с настоящите Общи условия за ползване.
 • 4.10 Промоциите не се комбинират. В една поръчка е възможно да се използва един код за отстъпка.
 • 4.11 Поръчвайки Стоки, Клиентът може едновременно да поръча у Продавача услугата опаковане на подарък. Цената на тази услуга се намира във формуляра за поръчка и се поема от Клиента. За да се поръча тази услуга, Клиентът избира съответното поле във формуляра за поръчка.
 • 4.12 Ако Общите словия за ползване не предвиждат друго, към договора за предоставяне на услугата опаковане на стока за подарък се прилагат съответните разпоредби относно начина и времето на сключване на договора за покупко-продажба и взаимните права и задължения на страните по договора.
 • 4.13 При поръчване на услугата опаковане на стока за подарък, Клиентът се съгласява с пълното й изпълнение от страна на Продавача преди крайния срок за оттегляне от договора, посочен в Глава VIII от Общите условия за ползване, и приема, че след нейното изпълнение ще загуби правото си да се оттегли от този договор, посочен в глава VIII от Общите условия за ползване..

V. Закупуване на стоки като част от вътреобщностна доставка на стоки в рамките на ЕС за ДДС данъкоплатците, идентифицирани за вътреобщностни сделки

 • 5.1 Кога операцията/транзакцията се счита за вътреобщностна доставка на стоки? Операция се счита за вътреобщностна доставка на стоки, когато следните условия са изпълнени без изключение:
  • a. стоката е транспортирана от територията на Република Полша до територията на друга държава-членка на ЕС, различна от територията на Полша;
  • б. операцията е извършена в полза на контрагент, който е платец на ДДС, идентифициран за нуждите на вътреобщностни операции на територията на ЕС;
 • 5.2 Кой е контрагент на вътреобщностни операции? Контрагентът е или данъкоплатец по ДДС, който има актуален ВИЕС номер (VIES number), или е юридическо или физическо лице, което не е данъчно задължено лице по ДДС, но има актуален ВИЕС номер.
 • 5.3 За да се направи вътреобщностна доставка на стоки в нашия магазин, трябва да се посочи в данните на поръчващия "Фирма", да се избере държавата за доставка и да се маркира опцията "Аз съм данъкоплатец по ДДС и имам европейски ДДС номер. Поръчам без ДДС и се съгласявам да го уредя в моята страна".
  След положителна проверка на данните на контрагента, включително на европейския ДДС номер, издаваме фактура в съответствие с наредбите с нулево ДДС;

VI. Доставка

 • 6.1 Доставката на Стоки се извършва до държавите изброени на сайта клик на адреса, посочен от клиента в процеса за поръчване;
 • 6.2 Доставката на поръчаните Стоки на територията на Полша се извършва чрез Poczty Polskiej, DPD, "Paczkomaty InPost". Разходите за доставка са посочени на сайта клик. В чужбина доставката се извършва чрез куриерската компания DHL и Pocztа Polskа;
 • 6.3 Срокът за доставка е от 2 до 4 работни дни от датата на поръчване. Доставката на чуждестранни пратки е от 7 до 10 работни дни;
 • 6.4 Клиентите могат да получат достъп до Общите условия, да ги изтеглят и отпечатат по всяко време, като кликнат върху връзката, поместена на www.bolf.eu. Консолидирането, защитата, достъпността и потвърждаването на съответните разпоредби на Договора за покупко-продажба на стоки се извършва чрез изпращане на електронна фактура на посочения e-mail адрес на Клиента по смисъла на чл. 2, т. 32 от Закона за ДДС.

VII. Цени и начини на плащане

 • 7.1 Цените на Стоките са посочени в български левове и включват всички компоненти, т.е. ДДС (с посочване на неговата ставка), митнически и други;
 • 7.2 Клиентът може да плати:
  • a. чрез банков превод по банкова сметка: mBank: номер на сметка: PL 62 1140 1850 0000 2925 9200 1037 SWIFT: BREXPLPWMBK;
  • б. чрез плащане в системите PayU и Paypal;
  • в. в брой и с карта в стационарния магазин;
  • г. с карта Visa или Mastercard. Кредитната карта ще бъде таксувана на следващия ден след този, в който е направена поръчката.
 • 7.3 Поръчки с възможност за плащане при доставка (наложен платеж) могат да се правят до максимум 600 лв. Поръчки за суми, надвишаващи прага от 600 лв, се изпълняват само с възможност за предплащане.

  VIII. Законово право на отказ от договор

 • 8.1. Потребителят има право да се откаже от сключения договор за покупко-продажба в рамките на 14 дни, без да посочва причина и без разходи, с изключение на посочените в т. 8.6., 8.8.
 • 8.2. Срокът за отказ от договора за а) покупко-продажба започва да тече с вземането на стоката от потребителя или от трето лице, посочено от потребителя, различно от превозвача, а в случай на договор за покупко-продажба, включващ много стоки, които се доставят отделно, на партиди или на части – срокът за отказ започва от вземането на последното нещо, партида или част, б) за други договори срокът за отказ започва от датата на сключване на договора.
 • 8.3. Потребителят може да се откаже от договора, като подаде до Продавача декларация/формуляр за отказ от договора (включително под формата на писмо, писано на ръка, изпратено по пощата, факс, електронна поща, като използва формуляра, на сайта на Магазина, като изпрати формуляр от сайта на Магазина). Адрес: Bolf Sp. z o.o. Sp.k., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, тел. +359 894 569 634, (понеделник-петък, 7-15), shop@bolf.bg. За да спази крайния срок, достатъчно е да изпратите отказа преди неговото изтичане.
 • 8.4. В случай на отказ от договора за покупко-продажба, договорът се счита за несключен.
 • 8.5. Продавачът трябва незабавно, не по-късно от 14 дни от датата на получаване на формуляра на Потребителя за отказ от договора, да върне на Потребителя всички извършени от него плащания, включително разходите за доставка на Стоките, при спазване на точка 8.7. Продавачът възстановява плащането, като използва същия начин на плащане, който се използван от Потребителя, освен ако Потребителят изрично се е съгласил с различен метод на връщане, който не води до никакви разходи за него. Продавачът може да задържи възстановяването на плащанията, получени от Потребителя, до момента на получаване на Стоките обратно или до момента на получаване на доказателство от Потребителя за изпращане на стоката, в зависимост от това кое ще се случи първо.
 • 8.6. Ако Потребителят е избрал начин на доставка на Стоките, различен от най-евтиния обичаен начин на доставка, предлаган от Продавача, Продавачът не е длъжен да възстанови допълнителните разходи, направени от Потребителя.
 • 8.7. Потребителят е длъжен да върне Стоката на Продавача веднага, но не по-късно от 14 дни от датата, на която се е отказал от договора. За да спази крайния срок, достатъчно е да върне стоката преди изтичането му. Моля, пращането на стоката да се извършва на следния адрес: Bolf Sp. z o.o. Sp.K. ул. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Polska (Полша).
 • 8.8. Потребителят е длъжен да поеме преките разходи за връщане на стоката.
 • 8.9. Потребителят може да използва един от методите за връщане на Стока, предлагани от Продавача: да се върне чрез автомат InPost или Poczta Polska. За използването на една от тези опции за връщане на Стоките се заплаща такса от 12 PLN (цена на доставка + фиксирана такса за обработка). С тази сума ще бъде намалена сумата, която ще възстановим по банков път за върнатите стоки. Подробности и инструкции за изпращане - на shop@bolf.bg. Ако отказът от договора е настъпил след издаването на електронна фактура, купувачът ще получи коригираща електронна фактура, за която дава съгласие.
 • 8.10. Потребителят носи отговорност за намаляването на стойността на продукта в резултат на използването му по начин, който прекрачва необходимия за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на Стоката.
 • 8.11. Потребителят не може да се откаже от договора, ако става въпрос за услугата опаковане на подарък (т. 4.11, раздел IV от Общите условия за ползване), ако договорът е изпълнен от Продавача; същото се отнася за договорите, които обхващат Продукти, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания.

IX. Доброволно право за оттегляне от договора, т. нар. връщане на стоки.

 • 9.1. Независимо от законовото право на Потребителя да се откаже от договора и да върне Стоката на Продавача, посочено в глава VIII от Общите условия, се въвежда правото за доброволно оттегляне от договора и правото за връщане на Стоките на Продавача, посочени в тази глава.
 • 9.2 Потребителят има право доброволно да се откаже от сключения договор за покупко-продажба в рамките на 30 дни, без да посочва причина и без да поема разходи, с изключение на посочените в т. 9.8., 9.10.
 • 9.3. Срокът за доброволно оттегляне: а) от договора за покупко-продажба започва да тече с вземането на стоката от Потребителя или от трето лице, посочено от потребителя, различно от превозвача, а в случай на договор за покупко-продажба, включващ много стоки, които се доставят отделно, на партиди или на части – срокът за отказ започва от вземането на последното нещо, партида или част, б) за други договори - от датата на сключване на договора.
 • 9.4. Потребителят може доброволно да се откаже от договора, като подаде до Продавача декларация/формуляр (включително под формата на писмо, писано на ръка, изпратено по пощата, факс, електронна поща, като използва формуляра, на сайта на Магазина, като изпрати формуляр от сайта на Магазина). Адрес: Bolf Sp. z o.o. Sp.k., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, тел. +359 894 569 634, (понеделник-петък, 7-15), shop@bolf.bg. За да спази крайния срок, достатъчно е да изпратите отказа преди неговото изтичане.
 • 9.5. За целите на настоящите Общи условия и функционирането на Магазина, "доброволното оттегляне от договора" ще бъде наричано "връщане".
 • 9.6. В случай на отказ от договора за покупко-продажба, договорът се счита за несключен.
 • 9.7. Продавачът трябва незабавно, не по-късно от 14 дни от датата на получаване на формуляра на Потребителя за връщане, да върне на Потребителя всички извършени от него плащания, включително разходите за доставка на Стоките, при спазване на точка 9.8. Продавачът възстановява плащането, като използва същия начин на плащане, който се използван от Потребителя, освен ако Потребителят изрично се е съгласил с различен метод на връщане, който не води до никакви разходи за него. Продавачът може да задържи възстановяването на плащанията, получени от Потребителя, до момента на получаване на Стоките обратно или до момента на получаване на доказателство от Потребителя за направеното връщане, в зависимост от това кое ще се случи първо.
 • 9.8. Ако Потребителят е избрал начин на доставка на Стоките, различен от най-евтиния обичаен начин на доставка, предлаган от Продавача, Продавачът не е длъжен да възстанови допълнителните разходи, направени от Потребителя.
 • 9.9. Потребителят е длъжен да върне Стоката на Продавача веднага, но не по-късно от 30 дни от датата, на която доброволно се е отказал от договора. За да спази крайния срок, достатъчно е да върне стоката преди изтичането му. Моля, връщането на стоката да се извършва на следния адрес: Bolf Sp. z o.o. Sp.K. ул. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Polska (Полша).
 • 9.10. Потребителят е длъжен да поеме преките разходи за връщане на стоката.
 • 9.11. Потребителят може да използва един от методите за връщане на Стока, предлагани от Продавача: да се върне чрез автомат InPost или Poczta Polska. За използването на една от тези опции за връщане на Стоките се заплаща такса от 12 PLN (цена на доставка + фиксирана такса за обработка). С тази сума ще бъде намалена сумата, която ще възстановим по банков път за върнатите стоки. Подробности и инструкции за изпращане - на www.bolf.bg. Ако отказът от договора е настъпил след издаването на електронна фактура, купувачът ще получи коригираща електронна фактура, за която дава съгласие.
 • 9.12. Потребителят носи отговорност за намаляването на стойността на Стоката в резултат на използването му по начин, който прекрачва необходимия за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на Стоката.
 • 9.13. Удължаването на законовия срок за изпращане на формуляр за оттегляне от договора за покупко-продажба и за връщане на Стоките от 14 дни до 30 дни е право, което не е условие за упражняване на законното право на Потребителя да се откаже от договора и да върне Стоките на Търговеца, посочени в Глава VIII на Общите условия за ползване, също така не ограничава това право по никакъв начин.
 • 9.14. Пример за това как да се постъпва, ако Потребителят иска да се откаже доброволно от договора е описан в Онлайн Магазина в секция „Замени и връщания“, която е посветена на връщането, посочено в тази глава от Общите условия.
 • 9.15. Потребителят не може да се откаже от договора, ако става въпрос за услугата опаковане на подарък (т. 4.11, раздел IV от Общите условия за ползване), ако договорът е изпълнен от Продавача; същото се отнася за договорите, които обхващат Продукти, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания.

X. Рекламации на стоки и гаранция

 • 10.1 Продавачът се задължава да достави стоките без дефекти и носи отговорност пред Клиента, който е Потребител, за физически или юридически дефекти на закупените Стоки (гаранция) при условията, посочени в Гражданския кодекс на Полша и Закона за правата на потребителите. Отговорността на Продавача във връзка с гаранцията се изключва по отношение на Клиенти, които не са Потребители.
 • 10.2 Рекламация на стока може да бъде предявена например: по имейл (shop@bolf.bg) или писмено на адрес: BOLF Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Polska (Полша).
 • 10.3 При предявяване на рекламация Продавачът препоръчва да се предоставят данните за контакт на Клиента, да се опишат точно причините за рекламацията и исканията към Продавача и, ако е възможно, да се приложи документ, потвърждаващ продажбата или негово ксерокопие.
 • 10.4 Продавачът се задължава да разгледа всяка рекламация в 14-дневен срок от датата на получаването й. Продавачът се задължава да информира Купувача за предприетите действия и решения относно рекламацията.
 • 10.5 Клиентът, който упражнява правата по гаранцията, е длъжен да достави дефектния артикул, за сметка на Продавача, на следния адрес: BOLF Sp. z o.o. Sp. к., ул. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Polska (Полша).
 • 10.6 Клиентът може да използва една от двете безплатни форми на връщане на стоката, предложени от Продавача, в рамките на рекламацията: 1) изпращане на пратката чрез автоматите на InPost; 2) изпращане на пратката чрез Poczta Polska. Подробности за горепосочените форми за връщане на Стоката са достъпни на уебсайта на Магазина в раздела „Рекламации“. Въможно е Клиентът да се възползва от други форми на връщане на Стоката в рамките на рекламацията, включително от пратка с наложен платеж, само след предварителна уговорка за такава форма за изпращане на Стока с представител на Продавача на тел. +359 894 569 634.
 • 10.7 В случай на обоснована рекламация, разходите за подмяна или поправка, включително разходите за пратка, свързани с рекламацията на Стоката, се поемат от Продавача..
 • 10.8 В процедурата при рекламация Продавачът не предвижда възможност за извънсъдебно уреждане на спора.
 • 10.9 Bolf ООД КД не е производител на Стоките. Производителят носи отговорност за гаранцията на продадената стока при условията и за срока, посочен в гаранционната карта. Ако гаранционният документ предвижда такава възможност, Клиентът може да предяви претенциите си по гаранцията директно в оторизиран сервизен център, чийто адрес е включен в гаранционната карта.
 • 10.10 Ако рекламацията бъде приета след издаване на електронната фактура, купувачът ще получи коригирана електронна фактура, за която дава съгласие.

XI. Рекламации в областта на предоставянето на електронни услуги.

 • 11.1 Bolf ООД КД предприеме действия, за да гарантира правилното функциониране на Магазина, до степента, която произтича от текущите технически познания, и се задължава да отстрани всички нередности, съобщени от Клиентите в разумен срок;
 • 11.2 Клиентът е длъжен незабавно да уведоми Bolf ООД КД за всякакви нередности или прекъсвания във функционирането на уебсайта на Онлайн Магазина;
 • 11.3 Нередности, свързани с функционирането на Магазина, могат да бъдат изпращани от Клиента в писмен вид на следния адрес: Bolf Sp. z o.o. Sp.K. , Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Polska (Полша) по електронна поща на следния адрес: shop@bolf.bg или чрез формата за контакт;
 • 11.4 В предявената рекламацията Клиентът трябва да посочи своето име и фамилия, адрес за кореспонденция, вид и дата на нередностите, свързани с функционирането на Магазина;
 • 11.5 Bolf ООД КД се задължава да разгледа всяка рекламация в рамките на 14 дн, а ако това е невъзможно, да информира през този период Клиента кога жалбата ще бъде разгледана;

XII. Заключителни разпоредби

 • 12.1 Bolf ООД КД е собственик на всички снимки на продукти, графики, лога и има пълни авторски права върху тях. Bolf ООД КД също така разполага със съответните лицензи за използване на снимки за създаване на рекламни банери. Тяхното копиране, обработка, споделяне, публикуване и използването им с цел продажба е забранено и може да доведе до наказателни санкции. Bolf ООД КД не позволява използването, разпространяването и дистрибуцията им без писмено съгласие, в противен случай в сила влизат правни санкции за нарушаване на авторски права и кражба на интелектуална собственост;
 • 12.2 Уреждането на евентуални спорове, възникнали между Bolf ООД КД и Клиента, който е Потребител по смисъла на чл. 221 от Гражданския кодекс на Полша, е подчинено на компетентните съдилища в съответствие с разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс;
 • 12.3 Уреждането на евентуални спорове, възникнали между Bolf ООД КД, управляващ Онлайн магазина и Клиента, който не е Потребител по смисъла на чл. 221 от Гражданския кодекс на Полша, е подчинено на съдилищата с юрисдикция по седалището на Bolf ООД КД;
 • 12.4 В съответствие с Регламента на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) № 524/2013 от 21 май 2013 г. относно онлайн системата за разрешаване на потребителски спорове и изменения на Регламента (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22 / ЕО (Dz.Urz.UE.L No. 165, стр. 1), Клиентите имат право да разрешават спорове с предприемачи, които сключват онлайн договори за покупко-продажба или договори за предоставяне на услуги, по извънсъдебен начин, използвайки онлайн платформата на ЕС. Жалба може да се подаде като се попълни формуляра, достъпен на: http://ec.europa.eu/consumers/odr Имейл адрес на Bolf ООД КД за нуждите на провеждането на това производство: shop@bolf.bg.
 • 12.5 По въпроси, които не са обхванати от настоящите Общи условия за ползване, се прилагат разпоредбите на полското законодателство, включително на Гражданския кодекс на Полша, Закона за електронните услуги, Закона за авторското право и сродните му права и други съответни разпоредби на полското законодателство.
 • 12.6 Страните изключват прилагането на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки.
pixel