Условия за ползване на онлайн магазин Bolf.bg

Общи условия за ползване на онлайн магазин Bolf.bg до 31.12.2022 тук.

Общи условия за ползване на онлайн магазин Bolf.bg до 02.07.2023 тук.

Общи условия за ползване на онлайн магазин Bolf.bg до 24.10.2023 тук.

Общи условия за ползване на онлайн магазин Bolf.bg от 25.10.2023

I. Дефиниции

 • Понятията, употребени в Общите условия означават:
 • 1.1 Клиент - физическо лице, юридическо лице или организационна единица, която не е юридическо лице, на която разпоредбите признават правоспособност и която прави Поръчки в Магазина;
 • 1.2 Граждански кодекс на Република Полша- Законът от 23 април 1964 г. ДВ на Полша от 2018 г., т. 1025 с изм. (Dz.U. z 2018 r. poz.1025 z późn. zm.);
 • 1.3 Общи условия за ползване – настоящите Общи условия за предоставяне на електронни услуги като част от онлайн магазина Bolf.bg;
 • 1.4 Онлайн магазин (Магазин) - уебсайт, достъпен на www.bolf.bg, чрез който Клиентът може да прави поръчки;
 • 1.5 Стоки - продукти, представени в Онлайн магазина;
 • 1.6 Договор за покупко-продажба - договор за покупко-продажба на Стоки по смисъла на Гражданския кодекс, сключен между Bolf ООД, КД и Клиента, сключван чрез уебсайта на Магазина с цел покупко-продажби по интернет и предоставяне на услуги по електронен път;
 • 1.7Закон за правата на потребителите - Закон от 30 май 2014 г. ДВ на Полша от 2019 г., т. 134 (Dz.U. z 2019 r. poz. 134);
 • 1.8 Законът за предоставяне на електронни услуги - Закон от 18 юли 2002 г. относно предоставянето на услуги по електронен път, ДВ. на Полша от 2019 г., т. 123 (Dz. U. z 2019 r. Poz. 123);
 • 1.9 Поръчка - волеизявление на Клиента, насочено директно към сключване на Договор за покупко-продажба, определящо най-вече видът и броят на стоките;
 • 1.10 Потребител - физическо лице, извършващо правна сделка, която не е пряко свързана с неговата търговска или професионална дейност и физическо лице, което извършва правна сделка, пряко свързана с неговата стопанска или професионална дейност, когато съдържанието на тази дейност показва, че тя няма професионален характер за това лице, произтичащо по-специално от предмета на извършваната от него стопанска дейност , предоставени на основание разпоредбите на ЦР и справка за стопанската дейност;
 • 1.11 Продавач - Bolf OOД със седалище в Полша, гр. Жйелона гура, ул. Кожуховска 32.

II. Общи разпоредби

 • 2.1 Настоящите Общи условия определят правилата за използване на Онлайн магазина достъпен на уебсайт www.bolf.bg и правилата за използване на услуги, предназначени за Клиентите на Магазина;
 • 2.2 Настоящите Общи условия са условията, посочени в чл. 8 от Закона за предоставяне на електронни услуги, ДВ. на Полша от 2002 г., бр.144, т. 1204 (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204);
 • 2.3 Онлайн Магазинът Bolf.bg, достъпен на www.bolf.bg е управляван от "BOLF ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ“ КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО със седалище в Zielona Góra, Полша, вписано под номер 0000518284 до Регистъра на предприемачите на Националния съдебен регистър, воден от Районния Съд в Zielona Góra, Полша – Търговски отдел VIII на Националния съдебен регистър, NIP (Данъчен идентификационен номер): PL9291861064, REGON (Идентификационен номер в Националния бизнес регистър, полски БУЛСТАТ): 081225888, адрес: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, наричан по-нататък Bolf ООД КД или Продавач;
  Данни за връзка:
  Bolf Sp. z o.o.
  ul Kożuchowska 32
  65-364 Zielona Góra
  NIP: PL9291861064
  REGON: 081225888

  Въпросите относно поръчките могат да бъдат отправяни на имейл shop@bolf.bg или на тел: +359 894 569 634 (такса според ценовата листа на съответния мобилен оператор).
  Въпроси, свързани със замяна, връщане и рекламации, могат да бъдат отправяни на имейл shop@bolf.bg или на тел: +359 894 569 634 (такса според ценовата листа на съответния мобилен оператор).
 • 2.4 Настоящите Общи условия уточняват по-специално
  • a. правилата за регистриране и използване на акаунт в Онлайн магазина;
  • б. условията и правилата за правене на поръчки в Онлайн магазина;
 • 2.5Използването на Онлайн магазина изисква крайните устройства и телеинформационната система, които ползва Клиентът, да отговарят на следните минимални технически изисквания:
  • a. Интернет браузъри по избор: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari.
  • б. минимална разделителна способност на екрана 1024x768
  • c. Java Script
 • 2.6 За да използва онлайн магазина, Клиентът трябва да има достъп до компютър или устройство с достъп до интернет;
 • 2.7 В съответствие с приложимото право, Bolf ООД КД управляващ онлайн магазина Bolf.bg си запазва правото да ограничи предоставянето на услуги чрез Онлайн Магазина за лица, които са под 18-годишна възраст. В този случай потенциалните Клиенти ще бъдат уведомени за горното;
 • 2.8 Клиентите могат да получат достъп до Общите условията за ползване по всяко време чрез връзката, която се намира на началната страница на www.bolf.bg и да я изтеглят и отпечатат;
 • 2.9 Информациите за стоките, предоставени в уебстраниците на Магазина, по-специално описанията, техническите и функционални параметри и цените, представляват покана за сключване на договор по смисъла на чл. 71 от Гражданския кодекс;
 • 2.10 Стоките, представени в Онлайн магазина като детско облекло, са предназначени за деца от 3 годишна възраст и трябва да се използват под надзора на възрастен;

III. Правила за ползване на Онлайн магазина

 • 3.1 Клиентът има възможност да прави покупки в Магазина, като регистрира своя клиентски акаунт или без регистрация;
 • 3.2 Регистрацията се извършва чрез попълване и приемане на регистрационния формуляр, наличен на една от страниците на Магазина;
  • 3.2.1 С регистрацията на акаунт клиентът получава достъп до историята на своите покупки и постоянен достъп до личните си данни и възможност да ги променя самостоятелно за периода, в който администраторът е упълномощен да ги обработва във връзка с изпълнението на задължения, произтичащи от законови разпоредби относно документацията за продажба. Освен това клиентският акаунт позволява лесно връщане или рекламация на закупени продукти.
  • 3.2.2 В случай на неактивност, регистрираният клиентски акаунт се изтрива след 5 години от последната покупка.
  • 3.2.3 Клиентът може по всяко време да поиска от администратора да изтрие неговия/нейния клиентски акаунт, като изпрати имейл до администратора admin@bolf.com
 • 3.3 В случай на покупки без регистрация, Клиентът ще получи потребителско име и парола заедно със съобщението за потвърждение на поръчката, което ще му позволи да създаде клиентски акаунт и на етапа на финализиране на поръчката, напр., за да проследи етапа на изпълнение на поръчка, промяна на адреса за доставка или връщане или рекламация на закупени продукти.
 • 3.4 Администратор на клиентската база данни на Магазина е Bolf ООД със седалище в Zielona Góra на ul. Кожуховска 32;
  Личните данни на клиентите се обработват на основание чл. 6 раздел 1 буква б) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 /ЕО, т.е. с цел изпълнение на договора за покупко-продажба при условията, определени в настоящите Правила и за предприемане на действия по искане на субекта на данните преди сключването на договора за периода, необходим за изпълнението му в съответствие с Правилниците и след това за периода, необходим за постигане на целите, предвидени в разпоредбите на общоприложимото право. Личните данни на Клиентите се съхраняват за срока, необходим за изпълнение на поръчката при условията, посочени в Регламента, като се вземат предвид сроковете, произтичащи от изпълнението на законовите задължения на администратора в областта на онлайн продажбите. Предоставянето на лични данни е доброволно, но необходимо за изпълнение на договора за покупко-продажба. Непредоставянето на данни ще попречи на поръчката да бъде обработена. Личните данни до степента, необходима за предоставяне на услугата, могат да бъдат предоставени на субекти, предоставящи поддръжка на администратора въз основа на поръчани услуги в съответствие със сключени споразумения за възлагане на обработка, както и на субекти и органи, упълномощени съгласно приложимите разпоредби.
 • 3.5 Ако Купувачът изрази отделно съгласие, предоставените лични данни могат да бъдат използвани за други цели до степента, посочена в съгласието;
 • 3.6 По време на регистрация или по-късно, като постави отметка в съответното поле, Клиентът може да даде съгласие за получаване на имейл бюлетин и/или SMS бюлетин. Изразяването на горното съгласие е равносилно на съгласие за обработка на лични данни от Bolf Sp. z o. o., за да извършва директен маркетинг на собствените си продукти и да изпраща на предоставения имейл адрес и/или телефонен номер по електронен път и/или чрез телекомуникационни крайни устройства търговска информация, посочена в Закона от 18 юли 2002 г. относно предоставянето на електронни услуги от Bolf Sp. z o. o. със седалище в Zielona Góra. Изразеното съгласие е доброволно и може да бъде оттеглено по всяко време Отписване от e-mail и SMS бюлетин;
 • 3.7 Клиентите, които са регистрирали клиентски акаунт, имат постоянен достъп до своите данни и възможността да ги коригират, като влязат в своя акаунт чрез уебсайта www.denley.pl. Независимо от това, че има клиентски акаунт, всеки Клиент също има право да поиска достъп до предоставената от него информация, съставляваща лични данни, право на поправка (коригиране), изтриване или ограничаване на обработването, право на възражение срещу обработването и право за прехвърляне на данни. Купувачът също има право да оттегли съгласието си по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработката, извършена въз основа на съгласието преди оттеглянето му, както и правото да подаде жалба до надзорния орган. Възможността за упражняване на вашите права зависи основно от правното основание, на което се основава конкретното обработване. За да упражните горните права, моля, свържете се с администратора admin@bolf.com
 • 3.8 Bolf ООД може да лиши Клиента от правото да използва Онлайн магазина, както и да ограничи достъпа му до част или всички ресурси на Онлайн магазина, с незабавен ефект, в случай на нарушение от страна на Клиента на Правилата, и в особено когато клиентът:
  а) при регистрация в онлайн магазина предостави данни, които са неверни, неточни или остарели, подвеждащи или нарушаващи правата на трети лица; б) чрез онлайн магазина е нарушил личните права на трети лица, по-специално личните права на други клиенти на онлайн магазина; за поведение, несъвместимо с приложимото законодателство или общи принципи за използване на интернет или накърняващо доброто име на Bolf ООД
 • 3.9 Лице, което е било лишено от правото да използва онлайн магазина, не може да се регистрира повторно без предварителното съгласие на Bolf ООД
 • 3.10 Клиентът е длъжен по-специално да:
  • a. не предоставяне или предаване на съдържание, забранено от закона, например съдържание, насърчаващо насилие, клеветническо или нарушаващо личните права и други права на трети страни;
  • б. използване на онлайн магазина по начин, който не пречи на функционирането му, по-специално чрез използване на специфичен софтуер или устройства;
  • в. не предприемане на действия като: изпращане или публикуване на непоискана търговска информация в онлайн магазина (спам);
  • г. използване на онлайн магазина по начин, който не е неудобен за други клиенти и Bolf Sp. зоологическа градина.,
  • д. да използвате цялото съдържание, публикувано в онлайн магазина, само за ваша лична употреба;
  • е. използване на онлайн магазина по начин, съобразен с разпоредбите на действащото законодателство на територията на Република Полша, разпоредбите на Правилника, както и общите принципи за използване на Интернет;
 • 3.11 Приемането на разпоредбите е равносилно на съгласие за получаване на фактури в електронна форма, изисквано от разпоредбите на Закона от 11 март 2004 г. върху данъка върху стоките и услугите.
 • 3.12 Разделът Контакт съдържа данни за контакт на длъжностното лице по защита на данните, което контролира сигурността на личните данни, обработвани от Bolf ООД Ако откриете възможно нарушение на вашите права, моля, свържете се с нас. За да гарантираме сигурността на данните на нашите клиенти, всички наблюдения ще бъдат незабавно проверени, за да осигурим най-високо ниво на защита на обработваните данни.
 • 3.13 Информация относно обработката на данни от уебсайта www.bolf.bg можете да намерите в Политиката за поверителност.

IV. Процедура по сключване на договор за покупко-продажба и реализиране на поръчката

 • 4.1 За да сключите договор за продажба чрез онлайн магазина, посетете уебсайта www.bolf.bg, изберете стоките, тяхната марка, цвят и размер, като предприемете допълнителни технически стъпки въз основа на съобщенията, показани на клиента, и наличната информация на сайта;
 • 4.2Клиентът избира поръчаните Стоки, като ги добавя в кошницата;
 • 4.3 При извършване на Поръчка – до натискане на бутона „Поръчай и плати“ – Клиентът има възможност да променя въведените данни и избора на Стоки. За тази цел, моля, следвайте съобщенията, показвани на Клиента и наличната информация на уебсайта;
 • 4.4 След като Клиентът, използващ Онлайн магазина, предостави всички необходими данни, ще се покаже резюме на направената поръчка. Резюмето на вашата поръчка ще включва информация относно::
  • a. предмета на поръчката,
  • б. единичната и общата цена на поръчаните продукти и разходите за доставка,
  • в. избран метод на плащане,
  • г. избран метод на доставка,
  • д. време за доставка
 • 4.5 За да изпратите Поръчка, е необходимо да приемете съдържанието на Регламента, да предоставите лични данни, отбелязани като задължителни и да натиснете бутона Поръчай и плати
 • 4.6 В рамките на 14 дни от момента на подаване на поръчката, Клиентът ще получи информация на имейл адреса, посочен в поръчката, включително искане за публикуване на мнение относно закупения продукт и/или транзакция, извършена в магазина Bolf.bg , който може да бъде публикуван на уебсайта на Bolf.bg;
 • 4.7 Ако Клиентът е дал съгласието, посочено в т. 3,7 буква б) услуги:
  • TrustMate S.A. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław, Polska, KRS: 0000737597, NIP: 8971854393, REGON: 369980751
  • Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c, 50823 Kolonia, Niemcy, Rejestr Handlowy (HRB) 32735, NIP-UE: DE 812 947 877
  • Grupa Okazje Sp. z o.o., Al. Tadeusza Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź, KRS: 0000513788, NIP: 725 207 12 27, REGON: 101681944
  • Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa, KRS: 0000420780, NIP: 5272677009, REGON: 146127300
  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
  ще има право да се свърже с Клиента на посочения в поръчката e-mail адрес с молба за изразяване на мнение относно закупения продукт чрез попълване на анкета. Получените по този начин мнения за продукти, услуги, лица, продаващи или предоставящи услуги, предоставят на другите Купувачи ценна информация относно качеството на продуктите и услугите в онлайн магазините.
 • 4.8 Изпращането на Поръчката от Клиента представлява волеизявление за сключване с Bolf ООД. Договори за покупко-продажба, съгласно Правилника;
 • 4.9 Договорът за продажба се сключва на полски език със съдържание, съответстващо на Правилата към момента на потвърждение за приемане на Поръчката от Bolf ООД
 • 4.10 Промоциите не могат да се комбинират една с друга. Има възможност за използване на един код за отстъпка в една поръчка.

V. Придобиване на стоки като част от вътреобщностна доставка на стоки в рамките на ЕС за данъкоплатци по ДДС, идентифицирани за целите на вътреобщностни сделки

 • 5.1 Кога дадена дейност/сделка се счита за вътреобщностна доставка на стоки? Една дейност се счита за вътреобщностна доставка на стоки, когато са изпълнени всички от следните условия:
  • a. стоките се изнасят от територията на страната, разбирана като територията на Република Полша, и се извършват с цел извършване на дейностите, посочени в чл. 7 от ЗДДС на територията на държава членка, различна от територията на Полша;
  • б. сделката е извършена в полза на изпълнител, който е платец на ДДС, идентифициран за целите на вътреобщностни сделки в рамките на ЕС;
 • 5.2 Кой е контрагентът по вътреобщностни сделки?
  Контрагентът е платец на ДДС, идентифициран за вътреобщностни транзакции в рамките на ЕС (т.е. има валиден ЕС ДДС номер) или е незадължено ДДС юридическо или физическо лице, идентифицирано за вътреобщностни транзакции в рамките на ЕС (т.е. има валиден ЕС номер по ДДС);
 • 5.3 За да извършите вътреобщностна доставка на стоки в нашия магазин, изберете „Компания“ в детайлите за поръчка, изберете целевата държава на доставка и изберете опцията „Аз съм платец на ДДС в ЕС. Поръчвам без ДДС и аз се ангажирам да го установя в моята страна".
  След положителна проверка на данните на изпълнителя, включително EU VAT номера, ние ще Ви издадем фактура с 0 ДДС ставка в съответствие с нормативната уредба;

VI. Доставка

 • 6.1 Стоките се доставят до страните, изброени на уебсайта, щракнете върху адреса, предоставен от клиента, когато правите поръчката;
 • 6.2 Доставката на поръчаните стоки се извършва чрез: куриерските фирми Еконт и Спиди чрез доставка до дома на клиента или до офис. Разходите за доставка са описани подробно на уебсайта, щракнете тук. Извън Полша доставката се извършва чрез куриерската компания DHL и DPD;
 • 6.3 Срокът за доставка е от 3 до 7 работни дни от датата, на която Клиентът e направил Поръчката. Доставката на международни пратки отнема от 7 до 10 работни дни;
 • 6.4 Клиентите могат да получат достъп до тези разпоредби по всяко време чрез връзката на началната страница на уебсайта Bolf.bg, да ги изтеглят и разпечатат. Съществените разпоредби на Договора за продажба на стоки се записват, осигуряват, предоставят и потвърждават на Клиента чрез изпращане на Клиента на електронна фактура по смисъла на чл. 2, т. 32 от ЗДДС.

VII. Цени и начини на плащане

 • 7.1 Цените на Стоките са дадени в полски злоти и включват всички компоненти, включително ДДС (с посочване на ставката), мита и всички други компоненти;
 • 7.2 Способност на клиента да плати цената:
  • a. чрез банков превод по банкова сметка: mBank: номер на сметка: PL 62 1140 1850 0000 2925 9200 1037 SWIFT: BREXPLPWMBK;
  • б. плащане чрез PayU, Paypal;
  • в. плащане с платежна карта Visa или Mastercard. Вашата кредитна карта се таксува в деня след като направите поръчката си.

  VIII. Законово право на отказ от договора

 • 8.1. Потребителят има право да се откаже от сключения договор за покупко-продажба в 14-дневен срок, без да посочва причина и без да дължи разноски, с изключение на разноските, посочени в точки 8.6., 8.8.
 • 8.2. Краен срок за теглене: a. от договора за продажба започва с Потребителя или трето лице, посочено от него, различно от превозвача, поемане на Стоките, а в случай на договор за продажба, който обхваща много Стоки, които се доставят отделно, на партиди или на части - с поемане във владение на последните Стоки, партиди или части от тях, б) за други договори - от датата на сключване на договора.
 • 8.3. Потребителят може да се откаже от договора, като подаде на Продавача декларация за отказ от договора (включително декларация под формата на писмо, изпратено по пощата, факс, електронна поща, използвайки образеца на формуляра, достъпен на уебсайта на Магазина, от подаване на декларация в сайта на Магазина). Данни за адрес: Bolf ООД, ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, тел: 68 888 03 33, (пон-пет, 8:00-12:00), shop@bolf.bg. За спазване на срока е достатъчно декларацията да бъде изпратена преди изтичането му.
 • 8.4. При отказ от договора за продажба, договорът се счита за несключен.
 • 8.5. Продавачът ще възстанови незабавно, не по-късно от 14 дни от датата на получаване на декларацията на Потребителя за отказ от договора, всички плащания, направени от Потребителя, включително разходите за доставка на Стоките, съгласно точка 8.7. Продавачът възстановява плащането, като използва същия метод на плащане, използван от Потребителя, освен ако Потребителят изрично се е съгласил с различен метод на връщане, който не включва никакви разходи за него. Продавачът може да задържи възстановяването на плащанията, получени от Потребителя, докато не получи обратно Стоките или докато Потребителят не предостави доказателство, че ги е изпратил обратно, в зависимост от това кое събитие настъпи първо.
 • 8.6. Ако Потребителят е избрал метод за доставка на Стоките, различен от най-евтиния стандартен метод за доставка, предложен от Продавача, Продавачът не е длъжен да възстанови на Потребителя направените допълнителни разходи.
 • 8.7. Потребителят е длъжен да върне Стоката на Продавача незабавно, но не по-късно от 14 дни от датата, на която се е отказал от договора. За спазване на срока е достатъчно да върнете Стоката преди изтичането му. Моля, изпратете артикула обратно до нас на следния адрес: Bolf ООД. улица Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra.
 • 8.8. Потребителят е длъжен да поеме преките разходи по връщането на Стоките.
 • 8.9. Потребителят може да използва една от формите за връщане на Стоките, предлагани от Продавача: изпращане на връщането чрез услугата за съхранение на колети InPost или Poczta Polska. За използване на една от тези опции за връщане на стоките ще бъде начислена такса от 15 PLN (цена за доставка + фиксирана такса за обработка). Сумата, която ще преведем за върнатите Стоки, ще бъде намалена с тази стойност. Подробности и инструкции за доставка са налични на denley.pl/zwroty. Ако отказът от договора стане след издаване на електронна фактура, купувачът ще получи коригираща електронна фактура, с която се съгласява.
 • 8.10. Потребителят е отговорен за всяко намаляване на стойността на Стоките в резултат на използването им по начин, който надхвърля необходимото за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на Стоките.
 • 8.11. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай на договори: а) при които предмет на услугата е несглобяем артикул, произведен по спецификация на потребителя или служещ за задоволяване на индивидуалните му нужди; б., при които предмет на услугата е артикул, доставен в запечатана опаковка, която не може да бъде върната след отваряне на опаковката поради здравословни или хигиенни съображения, ако опаковката е била отваряна след доставката.

IX. Доброволно право на отказ от договора, т.нар връщане.

 • 9.1. Независимо от законовото право на Потребителя да се откаже от договора и да върне Стоката на Продавача, посочено в глава VIII от Регламента, се въвежда правото на доброволен отказ от договора и връщане на Стоката на Продавача, посочено в тази глава.
 • 9.2 Потребителят има право да се откаже доброволно от сключения договор за покупко-продажба в рамките на 30 дни, без да посочва причина и без да дължи разходи, с изключение на разходите, посочени в точки 9.8., 9.10.
 • 9.3. Краен срок за доброволно оттегляне: a. от договора за продажба започва с Потребителя или трето лице, посочено от него, различно от превозвача, поемане на Стоките, а в случай на договор за продажба, който обхваща много Стоки, които се доставят отделно, на партиди или на части - с поемане във владение на последните Стоки, партиди или части от тях, б) за други договори - от датата на сключване на договора.
 • 9.4. Потребителят може доброволно да се откаже от договора чрез подаване на декларация до Продавача (включително декларация под формата на писмо, изпратено по пощата, факс, електронна поща, чрез формуляра, наличен на уебсайта на Магазина, чрез подаване на декларация на уебсайт на магазина). Данни за адрес: Bolf.bg, ул. Райко Жинзифов 27, гр. Видин 3700 , офис на Еконт „Крум Бъчваров“, тел: +359 894569634 , (пон-пет, 8-12 ч.), return@bolf.bg. За спазване на срока е достатъчно декларацията да бъде изпратена преди изтичането му.
 • 9.5. За целите на тези разпоредби и работата на Магазина „доброволно оттегляне от договора“ ще се нарича също „връщане“.
 • 9.6. При отказ от договора за продажба, договорът се счита за несключен.
 • 9.7. Продавачът незабавно, не по-късно от 14 дни от датата на получаване на декларацията на Потребителя за доброволен отказ от договора, възстановява всички плащания, извършени от Потребителя, включително разходите за доставка на Стоките, съгласно точка 9.8. Продавачът възстановява плащането, като използва същия метод на плащане, използван от Потребителя, освен ако Потребителят изрично се е съгласил с различен метод на връщане, който не включва никакви разходи за него. Продавачът може да задържи възстановяването на плащанията, получени от Потребителя, докато не получи обратно Стоките или докато Потребителят не предостави доказателство, че ги е изпратил обратно, в зависимост от това кое събитие настъпи първо.
 • 9.8. Ако Потребителят е избрал метод за доставка на Стоките, различен от най-евтиния стандартен метод за доставка, предложен от Продавача, Продавачът не е длъжен да възстанови на Потребителя направените допълнителни разходи.
 • 9.9. Потребителят е длъжен да върне Стоката на Продавача незабавно, но не по-късно от 30 дни от датата, на която доброволно се е отказал от договора. За спазване на срока е достатъчно да върнете Стоката преди изтичането му. Моля, изпратете ни Стоките на следния адрес: Bolf.bg, ул. Райко Жинзифов 27, гр. Видин 3700 , офис на Еконт „Крум Бъчваров“.
 • 9.10. Потребителят е длъжен да поеме преките разходи по връщането на Стоките.
 • 9.11. Потребителят може да използва една от формите за връщане на Стоките, предлагани от Продавача: изпращане на връщането чрез Спиди или Еконт. Сумата, която ще преведем за върнатите Стоки, ще бъде намалена с тази стойност. Подробности и инструкции за доставка са налични на Bolf.bg/Замени и връщания. При доброволен отказ от договора след издаване на електронна фактура, купувачът ще получи коригираща електронна фактура, с която той дава съгласието си.
 • 9.12. Потребителят е отговорен за всяко намаляване на стойността на Стоките в резултат на използването им по начин, който надхвърля необходимото за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на Стоките.
 • 9.13. Удължаването на законоустановения срок за подаване на декларация за отказ от договора за продажба и за връщане на Стоката на Продавача от 14 дни на 30 дни е право, което не представлява условие за упражняване на законовото право на Потребителя да се откаже от договора. и да върнете Стоките на Продавача, посочен в Глава VIII от Правилата или в не ограничава това право по никакъв начин.
 • 9.14. Пример за процедурата, по която Потребителят упражнява правото си на доброволен отказ от договора, е описан в раздела „Замени и връщания“ на Магазина, който е предназначен само за връщането, посочено в тази глава от Правилата.
 • 9.15. Потребителят няма право на доброволно право на отказ от договора в случай на договори:
  • a. при които предмет на услугата е несглобяем артикул, произведен по спецификация на потребителя или служещ за задоволяване на индивидуалните му нужди;
  • б. при които предмет на услугата е артикул, доставен в запечатана опаковка, която не може да бъде върната след отваряне на опаковката поради здравословни или хигиенни съображения, ако опаковката е била отваряна след доставката.

X. Рекламации относно Стоки и гаранция

 • 10.1 Продавачът се задължава да достави Стоките без дефекти и носи отговорност пред Клиента, който е Потребител за несъответствието на Стоките с договора (Гаранция) при условията, посочени в Закона за правата на потребителите. Отговорността на Продавача по гаранцията е изключена по отношение на Клиенти, които не са Потребители.
 • 10.2 Оплаквания относно закупени Стоки могат да бъдат подавани, например, по електронна поща на следния адрес (shop@bolf.bg) или в писмен вид на следния адрес: Bolf.bg, ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra.
 • 10.3 При подаване на жалба Продавачът препоръчва да се предоставят данни за контакт с Клиента, подробно описание на причините за жалбата и исканията към Продавача и, ако е възможно, да се прикачи документ, потвърждаващ продажбата или негово фотокопие.
 • 10.4 Продавачът се задължава да разгледа всяка рекламация в рамките на 14 дни от датата на нейното получаване. Продавачът се задължава да информира Купувача за предприетите действия и резултата от рекламацията.
 • 10.5 Клиентът, който упражнява правата по Гаранцията, е длъжен да:
  • a. предоставя Стоките, подлежащи на ремонт или замяна, на разположение на Продавача за събиране, или
  • б. в случай на отказ от договора, незабавно върнете Стоката за сметка на Продавача на следния адрес: Bolf OOД. улица Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra.
 • 10.6 За да може Продавачът да вземе Стоките, Клиентът използва една от двете безплатни, общодостъпни форми за връщане на Стоките като част от жалба, предложена от Продавача: 1) изпращане на пратката във всеки офис на Еконт; 2) изпращане на пратката във всеки клон на Спиди. Подробности относно горните методи за връщане на Стоките са достъпни на уебсайта на Магазина в раздела Рекламации. Клиентът може да използва други форми за връщане на Стоките като част от рекламация, включително наложен платеж, само след предварителна уговорка с представител на Продавача на телефон +359 894569634 . Горното се отнася за връщането на Стоките. в случай на отказ от договора съгласно гаранционните условия.
 • 10.7 В случай на основателна рекламация, разходите за подмяна или ремонт, включително разходите за доставка, свързана с рекламацията, на Стоките се поемат от Продавача.
 • 10.8 За разглеждане на жалба от Клиент, който не е потребител, Продавачът не предвижда възможност за извънсъдебно разрешаване на спора.
 • 10.9 Bolf ООД не е производител на стоки. Производителят отговаря за гаранцията на продадените Стоки при условията и за срока, посочени в гаранционната карта. Ако в гаранционния документ е предвидена такава възможност, Клиентът може да предяви претенциите си по гаранцията директно в оторизирания сервиз, чийто адрес е посочен в гаранционната карта.
 • 10.10 Ако рекламацията бъде приета след издаване на електронна фактура, купувачът ще получи коригираща електронна фактура, с която той или тя се съгласява.

XI. Жалби относно предоставяне на електронни услуги.

 • 11.1 Bolf ООД предприема стъпки за осигуряване на напълно правилното функциониране на Магазина, до степента, която произтича от текущите технически познания и се задължава да отстрани всички нередности, докладвани от Клиентите, в разумен срок;
 • 11.2 Клиентът е длъжен незабавно да уведоми Bolf ООД за всякакви нередности или прекъсвания в работата на уебсайта на Онлайн магазина;
 • 11.3 Нередности, свързани с работата на Магазина, могат да бъдат докладвани от Клиента писмено на следния адрес: Bolf ООД, Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, по имейл на: shop@bolf.bg или чрез формуляра за контакт;
 • 11.4 В жалбата Клиентът следва да посочи име и фамилия, адрес за кореспонденция, вид и дата на възникване на нередността, свързана с работата на Магазина;
 • 11.5 Bolf ООД се задължава да разгледа всяка жалба в 14-дневен срок, а ако това е невъзможно, да уведоми Клиента в този срок кога ще бъде разгледана жалбата;

XII. Заключителни разпоредби

 • 12.1 Bolf ООД е собственик на всички продуктови снимки, графики, лога и има пълни авторски права върху тях. Bolf ООД притежава и съответните лицензи за използване на снимки, използвани за създаване на рекламни банери. Копирането, модифицирането, споделянето и публикуването им, както и използването им за целите на продажбата е забранено и може да доведе до наказателни санкции. Bolf ООД не позволява тяхното използване, разпространение или разпространение без знание и писмено съгласие под наказателна отговорност за нарушаване на авторски права и кражба на интелектуална собственост;
 • 12.2 Уреждане на всякакви спорове, възникващи между Bolf ООД и Клиентът, който е Потребител, ще бъде предаден на компетентните съдилища в съответствие с разпоредбите на съответните разпоредби на Гражданския процесуален кодекс
 • 12.3 Уреждане на всякакви спорове, възникващи между Bolf ООД оператор на онлайн магазин и Клиент, който не е Потребител, се предава на съдилищата с юрисдикция по седалището на Bolf ООД,
 • 12.4 В съответствие с Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн разрешаването на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС при потребителски спорове) (ОВ ЕС № 165, стр. 1), клиентите имат право да разрешават спорове с предприемачи, сключващи онлайн договори за продажба или договори за предоставяне на услуги, извънсъдебно чрез онлайн платформата на ЕС. Жалба може да бъде подадена във формуляра, достъпен на: https://ec.europa.eu/consumers/odr Имейл адрес Bolf ООД за целите на извършването на тази процедура, това е sklep@denley.pl.
 • 12.5 Клиент, който е потребител от Република Полша, има право да разглежда жалби и да предявява искове: 1) чрез посреднически дейности на инспектори от провинциалната търговска инспекция, 2) пред постоянни потребителски арбитражни съдилища на инспектори от провинциална търговска инспекция.
 • 12.6 По въпроси, които не са уредени в тези регламенти, се прилагат разпоредбите на полското законодателство, включително Гражданския кодекс, Закона за правата на потребителите, Закона за предоставяне на електронни услуги, Закона за авторското право и сродните му права и други приложими разпоредби на Полша закон.
 • 12.7 Страните изключват прилагането на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки.
pixel