Gift карти – Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧВАНЕ
И ПОЛЗВАНЕ НА GIFT КАРТИТЕ Bolf.bg – ЗА ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ

§ 1.

 • Термините, използвани в тези Общи условия, означават:
 • 1) издателят на Gift картаta (наричан по-нататък: Издател) - "BOLF ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ" КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО с регистрирано седалище в Жиельона Гура, вписано под номер: 0000518284 в Регистъра на предприемачите на Националния съдебен регистър на Полша, воден от Окръжния съд в Жиельона Гура - VIII Търговски отдел на Националния съдебен регистър на Полша, NIP (ЕИК): 9291861064, адрес: ул. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Polska;
 • 2) Gift карта (наричана по-нататък: Карта) - генериран от Издателя електронен вариант на ваучер за подарък под формата на цифрено-буквен код или само цифрен код (записан цифрено или издаден физически като карта), потвърждаващ правото на Потребителя да обменя стойността събрана на Картата на стоки с определен срок на валидност, с електронно присвоена информация за стойността на Картата, при условие че Картата не е платежна карта или инструмент за електронни пари по смисъла на приложимото право, по-специално Gift картата не подлежи на Закона за ДДС, като по този начин Издателят издава на клиента единствено документ за издаване на Gift карта или дебитно известие; Картата не може да се използва в друг магазин на Издателя, освен този, който е посочен на Картата;
 • 3) Клиент - лице, което придобива Карта от Издателя;
 • 4) Потребител - всеки притежател на Карта;
 • 5) стойността, която ще се използва - сумата, приписана на картата, според избора на Клиента, до чийто размер Потребителят може да закупи стоки, предлагани за продажба в съответния магазин на Издателя; стойност на картите за използване в стационарния и онлайн магазин Bolf.bg: 50.00 BGN, 100.00 BGN, 150.00 BGN;
 • 6)онлайн магазин Bolf.bg - онлайн магазин с адрес https://www.bolf.bg/, позволяващ използването на Картата, предназначена за онлайн магазина;
 • 7) стационарен магазин Bolf.bg - стационарен магазин, намиращ се в Полша на ул. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra;
 • 8) транзакция - операция, извършена чрез използването на Картата, състояща се в замяна на Картата на стоки, при което всеки вид Карта, в срок на валидност, може да бъде използван от Потребителя многократно до изчерпване на стойността на Картата; след извършване на транзакцията правата, свързани с Картата изтичат и нейният Потребител няма претенции към Издателя във връзка с придобиването на Картата, по-специално по отношение на сумата, платена за нейното придобиване или на стойността, която ще се използва.

§ 2.

 • 1. Gift картите са под формата на цифрено-буквен код, който е електронен носител на стойността за използване, въведен в графичното изображение на картата.
 • 2. Картата служи само за реализиране на транзакция.
 • 3. Картата има срок на валидност, т.е. натрупаната в Картата стойност се обменя за стоки само в периода, посочен на Картата. След изтичане на срока на валидност, Картата става невалидна и Потребителят няма претенции към Издателя във връзка с придобиването на Картата, по-специално по отношение на сумата, платена за нейното придобиване или на стойността, която ще се използва.
 • 4. Издателят на Картата не носи отговорност за грешки на Клиента при създаването / генерирането на Карта, водещи до доставянето й на погрешен човек (напр. неправилно въведен имейл адрес на Потребителя). Клиентът или Потребителят има право да докладват за загуба или повреда на Картата, с цел да я блокира. Картата се блокира незабавно, не по-късно от следващия работен ден.
 • 5. Клиент, който е потребител, има право да се откаже от договора за покупка на картата в 14-дневен срок от датата на изпращане на картата на посочения от Клиента адрес на потребителя. Оттеглянето може да бъде под формата на имейл, изпратен на адреса на Издателя. В този случай Картата се деактивира незабавно, не по-късно от следващия работен ден след датата, на която Издателят получи имейл за оттегляне от договора за покупка на Картата.
 • 6. Оттегляйки се от договора за покупка на Картата (т.е. чрез изпращане на имейл с отказ от купуването на Картата), Клиентът гарантира, че във времето до деактивирането, Потребителят няма да я използва. В случай, че в периода между получаване на имейл от Клиента за оттегляне от договора за покупка на Картата и нейното деактивиране, Потребителят е използвал Картата, Издателят се освобождава от задължението да върне платената цена за Картата на Клиента.

§ 3.

 • 1. Условието за изпращане на Картата на Потребител е Клиентът да зареди сумата на стойността за използване..
 • 2. Издателят не носи отговорност за последиците от невъзможността за използване на Картата в резултат на обстоятелства, за които не носи отговорност, по-специално за изтекъл срок на валидност на Картата, или твърде малка стойност за използване в сравнение с цените на стоките, предлагани в магазина.
 • 3. Издателят не е страна по правоотношението между Потребителя и Клиента.

§ 4.

 • 1. Картата може да бъде реализирана само от Клиент, който има акаунт в магазина и влезе в него.
 • 2. Картата може да бъде закупена от Клиент чрез предоставеното от Издателя приложение на www.bolf.bg или в стационарен магазин на ул. Kożuchowska 32 в Zielona Góra, Полша.
 • 3.За да купи Картата в цифров вид, Клиентът е длъжен да постъпва в съответствие с процедурата, посочена в приложението.
 • 4. С помощта на приложенито Клиентът може да зададе следните параметри на цифровата карта: номинална стойност на картата (стойността, която ще се използва), дата на валидност на картата, данни на Потребителя (имейл адрес), дата на доставка, индивидуално текстово съобщение до Потребителя.
 • 5. Праговите отстъпки се начисляват при покупка на продукт.
 • 6. Интернет промоциите и праговите отстъпки не се прилагат при купуване на Картата в стационарен магазин Bolf.bg.

§ 5.

 • 1. Użytkownik może zrealizować wyłącznie Karty uprzednio aktywowane przez Klienta poprzez ich zasilenie kwotą wartości do wykorzystania.
 • 2. Karty nie mogą być wymieniane na pieniądze.
 • 3. Wystawca, w celu ochrony interesów Klienta lub Użytkownika zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania możliwości posługiwania się Kartą na wniosek odpowiednio Klienta lub Użytkownika.
 • 4. Użytkownik Karty do wykorzystania w sklepie internetowym Denley.pl realizuje Kartę poprzez wpisanie unikalnego kodu Karty w miejscu jednoznacznie oznaczonym do wykorzystania Kart: „Miejsce do wpisania kodu” oraz unikalnego kodu PIN. Wartość koszyka zostanie obniżona o wartość do wykorzystania zapisaną w dniu dokonania zakupów na Karcie. Dokonana transakcja jest równoznaczna z zakupem i podlega fiskalizacji.
 • 5. Trzykrotne błędne podanie numeru PIN powoduje zablokowanie Karty. Kartę odblokować można dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta Denley.pl: 68 888 03 33. Karta jest odczytywana wyłącznie w środowisku elektronicznym, tj. każda operacja podlega weryfikacji w zakresie jej dopuszczalności oraz ustalenia wartości do wykorzystania wyłącznie w sklepie.
 • 6. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów przekracza wartość do wykorzystania, transakcja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika różnicy ceny zgodnie z regulaminem sklepu.
 • 7. W przypadku gdy cena nabywanych przez Użytkownika towarów jest niższa od kwoty wartości do wykorzystania, to wówczas pozostała na Karcie kwota może zostać wykorzystana, w okresie ważności Karty, przy kolejnych transakcjach. Nie ma możliwości wypłaty niewykorzystanej części wartości Karty w gotówce.
 • 8. Klient może wykorzystać tylko jedną Kartę w jednym zamówieniu. Kart nie można łączyć.
 • 9. Korzystanie z Karty może być łączone z posiadanymi przez użytkownika kodami rabatowymi.

§ 6.

 • 1. Картата може да бъде използвана в срока на валидност, посочен на Картата, до момента, в който се извърши транзакцията или до момента на блокирането й по молба на Клиента или Потребителя.
 • 2. В случай, че Картата се загуби, е възможно Издателят да я блокира по молба на Потребителя, чрез заявление на инфолиния или чрез имейл на ttps://www.bolf.bg/. Издателят не носи отговорност за транзакции, направени от отребителя на Картата преди подаване на заявлението за блокиране. Условието за блокиране на Картата е Потребителят да подаде приписаният на Картата номер на кода за отстъпка. Картите не могат да бъдат заменяни за пари
 • 3. Издателят има право да откаже реализирането на Картата в следните случаи:
  • a. изтекъл срок на валидност на Картата;
  • б. липса на стойност за използване на Картата в сравнение с цените на поръчваните от Потребителя стоки;
  • в. възникване на технически проблеми, които възпрепятстват реализирането на Картата, появили се поради причини извън контрола на Издателя.
 • 4. Реализирането на Картата от Потребителя се смята за валидно, дори тогава, когато я е придобил по неразрешен начин, освен ако Картата, въпреки уведомяването за блокиране, не е блокирана от Издателя преди датата, посочена в тези Общи условия.
 • 5. Връщането на стоки от Потребителя, закупени с Картата, е възможно съгласно действащите правила в магазина. Потребителят, който върне стоката, ще получи Gift карта в PDF формат със стойността на върнатия продукт.
 • 6. След позитивно решение на рекламацията на продукта в полза на клиента, в случай на проблеми с транзакцията при използване на Картата, Потребителят съобщава горепосоченото на Издателя на инфолиния или по електронната поща на следния адрес: sklep@Bolf.bg.
 • 7. Рекламациите, свързани с Картите, ще бъдат разгледани от Издателя в писмен вид, в 14-дневен срок от датата на подаване на писмена рекламация от Клиента или Потребителя. Жалбите се подават в писмен вид на адреса на Издателя.

§ 7.

 • 1. По въпроси, които не са обхванати от разпоредбите на тези Общи условия, се прилагат съответните разпоредби на закона.
 • 2. Клиентът, преди плащането на средства към Картата, и Потребителяt, преди използването на Картата, сe зaдължават да прочетат настоящите Общи условия и да спазват неговите разпоредби.
 • 3. Съдържанието на тези Общи условия е достъпно на уебсайта https://www.bolf.bg/ и в седалището на Издателя в Zielona Góra на ул. Kożuchowska 32. Издателят е длъжен да предостави на Клиента / Потребителя настоящите Общи условия в писмен вид при всяко писмено искане.
 • 4. Издателят си запазва правото да внася промени в тези Общи условия по всяко време или да отмени програмата, без да посочва причина. Издателят ще информира за промените 3 дни предварително на уебсайта на онлайн магазина на адрес https://www.bolf.bg/ , както и в седалището на стационарния магазин и в офиса на Издателя в Zielona Góra на ул. Kożuchowska 32. Изменения в Общите условия не могат да нарушават правата на клиентите, които са закупили Картата, преди промените в Общите условия.
pixel