ПРАВИЛА ЗА ПРОМОЦИЯТА - Пазарувайте за 150 лв. и вземете потник (tank top) за 1 лв.

ПРАВИЛА ЗА ПРОМОЦИЯТА
„Пазарувайте за 150 лв. и вземете потник (tank top) за 1 лв.”

§ 1.

Дефиниции

 • Термините, използвани в този правилник, означават:
 • 1.1 Организатор– Bolf OOД със седалище в Полша, гр. Zielona Góra, адрес: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, вписан в регистъра на предприемачите на Националния съдебен регистър от Окръжния съд в Zielona Góra, 8-ми търговски отдел на Националния съдебен регистър под KRS номер: 0000529285, NIP: 9291861928, REGON: 360003583, имейл адрес: shop@ denley.pl, телефонен номер +48 668 960 042
 • 1.2 Промоция промоционална кампания, наречена „Пазарувайте за 150 лв. и вземете потник за 1 лв.“, провеждща се при условията, посочени в Правилника;
 • 1.3 Правила настоящите Правила за промоцията;
 • 1.4 Магазин – уебсайтът, достъпен на: www.bolf.bg, чрез който Клиентът може по-специално да прави Поръчки;
 • 1.5 Поръчка – волеизявление на Клиента, насочено директно към сключване на договор за продажба на Стоки с Организатора, подадено чрез Магазина, като посочва по-специално вида и броя на Стоките,
 • 1.6 Клиент – физическо лице, юридическо лице или организационна единица, която не е юридическо лице, чиито разпоредби изрично предоставят правоспособност, което прави Поръчка в рамките на Магазина;
 • 1.7 потребител – означава физическо лице, което извършва правно действие, което не е пряко свързано с неговата стопанска или професионална дейност;
 • 1.8 Стоки – продукти, предлагани за продажба в Магазина;
 • 1.9 Участник – пълнолетно физическо лице, което е Клиент и Потребител и отговаря на условията на Регламента;
 • 1.10 Промоционален продукт – продукт, избран на случаен принцип от комисия, назначена от Организатора, на стойност 32,90 лв. бруто, представен като Стока в магазина, който Участникът има право да закупи на промоционална цена от 1 лв. бруто, след като изпълни условията от промоцията.

§ 2.

Общи положения

 • 2.1 Правилникът определя правилата и условията на Промоцията, включително правата и задълженията на Организатора и Участниците.
 • 2.2 Промоцията се провежда на територията на Република България от 31 март 2023 г. в 0.00 ч. до 2 април 2023 г. в 23.59 ч.
 • 2.3 Условието за възползване от Промоцията е Участникът да се запознае с Правилата, което Участникът потвърждава с отметка в съответното поле при извършване на покупка в Магазина.
 • 2.4 Организаторът, служителите, сътрудниците на Организатора, както и членовете на най-близките семейства на тези хора (т.е. съпрузи, деца, родители, братя и сестри) не могат да участват в Промоцията.
 • 2.5 Участието в промоцията е доброволно.

§ 3.

Правила и условия на промоцията

 • 3.1 Промоцията се състои в предоставяне на правото за закупуване на промоционален продукт на цена от 1 лв. бруто (словом: един лев) на всеки участник, който по време на промоцията направи еднократна поръчка за покупка в магазина за минимум 150,00 лв. бруто.
 • 3.2 Разходите за доставка и опаковане на подаръци не са включени в лимита на сумата, посочена в раздел 1 по-горе.
 • 3.3 Като част от една Поръчка на обща цена от поне 150,00 лв. бруто, Участникът има право да закупи само един промоционален продукт, дори ако Участникът закупи Стоки в тази Поръчка на обща цена, кратна на 150,00 лв. бруто.
 • 3.4 Участникът ще получи Промоционалния продукт заедно с Поръчката в рамките на срока, произтичащ от Правилата на Магазина.
 • 3.5 Участникът може да се възползва от Промоцията многократно по време на Промоцията.
 • 3.6 Участникът, който е направил покупка като част от промоцията, има право да се откаже от договора за продажба при условията, предвидени в Правилата на магазина и закона.
 • 3.7 В ситуация, в която в резултат на отказ от договора общата сума на Поръчката на Участника е по-ниска от 150,00 лв. бруто, Участникът е длъжен да се оттегли от договора и в рамките на закупуването на Промоционалния продукт и да върнете го непроменен заедно с другите стоки, обхванати от оттеглянето.
 • 3.8 Ако при връщане, при обстоятелствата, посочени в точка 7 Gratis, има следи от употреба, стойността на промоционалния продукт, т.е. 32,90 лв. бруто, ще бъде приспадната от сумата, съставляваща стойността на върнатите Стоки.
 • 3.9 Ако при обстоятелствата, посочени в точка 7, Промоционалният продукт носи следи от употреба и сумата на върнатите Стоки е по-ниска от стойността на Промоционалния продукт, т.е. 32,90 лв. бруто, Организаторът ще таксува Участника със сумата представляваща разликата между стойността на Промоционалния продукт и стойността на върнатата Стока чрез издаване на счетоводен документ.
 • 3.10 Участникът, отбелязвайки съответното квадратче при подаване на поръчката, се съгласява да приспадне сумата от 32,90 лв. бруто от сумата, представляваща стойността на върнатите Стоки, и се съгласява да бъде таксуван със сумата, представляваща разликата между стойността на Промоционален продукт и стойността на върнатите Стоки; в случай на обстоятелствата, посочени в § 3 разр. 7 - 10 от Правилника. Изразяването на посочените в тази точка съгласия е условие за участие в Промоцията.
 • 3.11 Разпоредбите на § 3 раздел 7 - 11 от Правилата не ограничават правата на Участника за отказ от договор от разстояние, съгласно Закона за правата на потребителите
 • 3.12 Участникът не може да изисква Промоционалният продукт да има специални свойства, включително избор на цвят или шарка на потника, тъй като те се избират на случаен принцип от комисия, назначена от Организатора.
 • 3.13 Промоцията не може да се комбинира с други промоции или маркетингови дейности на Организатора.
 • 3.14 Промоционалният продукт не може да бъде заменен, по-специално за друг артикул, услуга или паричен еквивалент, и освен това не може да бъде търгуван, освен посоченото в Правилата.
 • 3.15 Организаторът си запазва правото да изключи от участие в промоцията Участници, които нарушават разпоредбите на Правилника или не отговарят на изискванията, посочени в Правилника.

§ 4.

Оплаквания

 • 4.1 Участникът има право да подава жалби относно промоцията: чрез електронна поща на следния адрес: shop@bolf.bg или писмено с писмо до следния адрес: BOLF ООД ул. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Gora, Полша.
 • 4.2 Жалбата следва да съдържа име, фамилия, електронен адрес, адрес на местоживеене на Участника и подробно описание и обосновка на жалбата.
 • 4.3 Жалбите се разглеждат в 14-дневен срок от датата на получаването им от Организатора.
 • 4.4 Участникът ще бъде уведомен за уреждането на подадената жалба чрез електронна поща на имейл адреса, посочен в жалбата, или писмено на адреса на местоживеене, посочен от Участника, в зависимост от начина на подаване на жалбата.

§ 5.

Лични данни

 • 5.1 Личните данни на участниците ще бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и отмяна на Директива 95/46/ЕО и други разпоредби за защита на данните.
 • 5.2 Администратор на личните данни на Участниците е Организаторът.
 • 5.3 Личните данни на участниците ще бъдат обработвани само за цели, свързани с провеждането на промоцията и продажбата на промоционални продукти. Личните данни във вид, който позволява идентифицирането на конкретно лице, ще бъдат съхранявани не по-дълго от необходимото за постигане на целта на обработване. Личните данни няма да бъдат прехвърляни на трета държава или международна организация и няма да бъдат използвани за целите на вземане на решения въз основа на автоматизирана обработка на данни.
 • 5.4 Предоставянето на лични данни е доброволно, като Участникът има право да поиска достъп до предоставената от него информация, представляваща лични данни, право да я коригира, изтрие или ограничи обработването, право на възражение срещу обработването, както и право на прехвърляне на данни. Освен това Участникът има право да оттегли съгласието си по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработката, извършена въз основа на съгласието преди оттеглянето му, както и правото да подаде жалба до надзорния орган.
 • 5.5 За да упражни горните права, Участникът може да се свърже с администратора на имейл social@denley.pl или с длъжностното лице по защита на данните на имейл iod@bolf.com.
 • 5.6 Съгласието за обработване на лични данни е доброволно, но липсата на съгласие за обработване на лични данни възпрепятства участието в Промоцията.
 • 5.7 Участникът се съгласява с обработването на личните му данни при условията, посочени в Регламента, като отбелязва съответното поле при подаване на Поръчката.

§ 6.

Заключителни разпоредби

 • 6.1 Настоящите Правила са на разположение в писмен вид в седалището на Организатора в Zielona Góra на ul. Kożuchowska 32 и в електронен вид на уебсайта на адрес https://www.bolf.bg/. Електронната версия на Правилата се предоставя по начин, който позволява придобиването, възпроизвеждането и записването на съдържанието на Правилата с помощта на ИКТ системата, използвана от Участника, т.е. във формат html.
 • 6.2 Промоцията не е промоционална лотария по смисъла на чл. 2 сек. 1, точка 10 от Закона от 19 ноември 2009 г. относно хазартните игри (Държавен вестник от 2023 г., т. 227) и не е предмет на правилата, съдържащи се в горното. закона и подзаконовите актове към този закон.
 • 6.3 Организаторът спазва разпоредбите за предоставяне на електронни услуги.
 • 6.4 Условията за предоставяне на електронни услуги, включително техническите изисквания, необходими за сътрудничество с ИКТ системата на уебсайта на Магазина, където е достъпна Промоцията, съответстват на условията, посочени в правилата на Магазина, т.е.: ИКТ системата, използвана от Участникът отговаря на следните минимални технически изисквания: а) уеб браузъри по избор: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari, б) минимална резолюция на екрана 1024x768, в) Java Script; достъп до компютърна работна станция или крайно устройство с достъп до интернет.
 • 6.5 Организаторът предоставя на Участника достъп до актуална информация относно специфични рискове, свързани с използването на услугите, предоставяни по електронен път на сайта на Магазина.
 • 6.6 Организаторът си запазва правото да прекрати Промоцията по всяко време, без да посочва причина. Информация за предсрочния край на Промоцията ще бъде публикувана от Организатора на уебсайта на Магазина 2 дни преди планираната крайна дата.
 • 6.7 Организаторът си запазва правото да прави промени в Правилата, с уговорката, че тези промени не могат да нарушават правата, придобити от Участника въз основа на тези Правила. Евентуалните промени ще бъдат направени под формата на приложения към Правилника, обозначени с последващ номер и дата. Обявяването на приложенията към Правилника ще се извършва по същия начин като обявяването на Правилника.
 • 6.8 В случай, че някоя от разпоредбите на Правилника се окаже невалидна, неефективна или невъзможна за изпълнение или е призната за такава с решение на административен орган или съдебно решение, или правният статут или тълкуването на закона е променени, възпрепятстващи изпълнението на някои разпоредби от Регламента, останалите разпоредби от Регламента остават в сила, а Организаторът, воден от добросъвестност и необходимост от защита на правата на потребителите, ще създаде заместваща разпоредба, подходяща за изпълнение , с ефекти, възможно най-близки до първоначалните си разпоредби.
 • 6.9 Правилата са единственият документ, определящ правилата на промоцията. Съобщения, съобщения и промоционални и рекламни материали, свързани с промоцията, са само за информационни цели. По въпроси, които не са обхванати от Правилата, се прилагат съответно разпоредбите на Правилата на Магазина и разпоредбите на полското законодателство.
pixel